კახეთის ენერგო ობიექტების აზომვა

დამკვეთი: კახეთის ენერგო დისტრიბუცია
თარიღი: 2013-2014
ლოკაცია: კახეთი
Web: www.nbe.gov.ge

საკუთრების რეგისტრაციისთვის ობიექტების აზომვა და ნახაზების მომზადება.