აღმოსავლეთ საქართველოში, სატყეო რუკების გეომონაცამთა ბაზის შექმნა

დამკვეთი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
თარიღი: 2011
ლოკაცია:
Web: www.napr.gov.ge

სატყეო რუკების გეომონაცამთა ბაზის შექმნა აღმოსავლეთ საქართველოში.