ინტერაქტიული რუკა

დამკვეთი: საქართველოს ელექტროსისტემა
თარიღი: 2014
ლოკაცია:
Web: www.gse.com.ge

ინტერაქტიული რუკის შექმნა ვებ და ანდროიდის პლატფორმისთვის.