საქართველოს ღვინის სააგენტო

დამკვეთი: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
თარიღი: 2014
Web: www.moa.gov.ge

ფერმერთა რეესტრისა და ღვინის კადასტრის შექმნისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა.