პროდუქტები

  • Home
  • /
  • პროდუქტები

ტოპოგრაფიული რუკები

სხვადასხვა მასშტაბის გეორეფერენსირებული რასტრული ტოპოგრაფიული რუკები

1: 1 000 000
საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკა

1: 500 000 |
საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკა

1: 200 000
საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკა

1: 50 000
საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკა

1: 25 000
საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკა

1: 2 000
აფხაზეთის ქალაქების ტოპოგრაფიული რუკა

1: 2 000
თბილისის ტოპოგრაფიული რუკა

თემატური რუკები

სხვადასხვა მასშტაბისა და თემატიკის რუკები

1:1 000 000
საქართველოს პოლიტიკურ–ადმინისტრაციული რუკა

1:200 000
საქართველოს ფიზიკური რუკა

1:200 000
საქართველოს პოლიტიკური რუკა

1:200 000
საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკა

1:30 000
თბილისის სამისამართო რუკა

1:20 000
საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების სამისამართო რუკა

ვექტორული ტოპოგრაფიული მონაცემთა ბაზები

სხვადასხვა მასშტაბის ვექტორული ტოპოგრაფიული მონაცემთა ბაზები

1:200 000
ტოპოგრაფიული ვექტორული მონაცემთა ბაზა

1:500 000
ტოპოგრაფიული ვექტორული მონაცემთა ბაზა