დისტანციური ზონდირება

 • Home
 • /
 • service
 • /
 • დისტანციური ზონდირება

აეროფოტოგადაღება და ლაზერული სკანირება
აეროფოტოგადაღება – დიდი ტერიტორიებისთვის

(თვითმფრინავი ან ვერტმფრენი) RGB (ფფერადი), PAN (შავ-თეთრი), NIR (ახლო ინფრაწითელი, ), NIR (ახლო ინფრაწითელი), SWIR (მოკლეტალღოვანი ინფრაწითელი),), MWIR (საშუალოტალღოვანი ინფრაწითელი),), LIR (გრძელტალღოვანი ინფრაწითელი),)

 • ორთოფოტო მოზაიკა
 • სტერეო გამოსახულებები
 • 3D მოდელი – DCM
 • 3D მოდელი – DTM
 • LIR მონაცემები

აეროფოტოგადაღება და დრონი – მცირე სასოფლო-სამეურნეო  ტერიტორიებისთვის
უპილოტო თვითმფრინავი / დრონი  RGB (ფერადი), მულტისპექტრული

 • ორთოფოტო მოზაიკა
 • მულტისპექტრული სურათები
 • 3D მოდელი – DCM
 • მოცულობის გაზომვა

ფოტოგრამეტრია და კარტოგრაფია

აერო და კოსმოსური სურათების ორთოგონალურ პროექციაში მოყვანა

 • სტერეო გამოსახულებები და მათი დამუშავება
 • ციფრული მოდელების შექმნა
 • სხვადასხვა მასშტაბისა და თემატიკის რუკების ჩახაზვა

მულტისპექტრული სურათები და მათი ანალიზი

 • მიწათმოწყობის და მიწათსარგებლობის მომსახურება
 •           მიწათსარგებლობა
 •           მიწის საფარის კლასიფიკაცია
 • ტყის სერვისი
 •           კლასიფიცირება
 •           ინვენტარიზაცია
 •           მერქნის მოცულობა
 •           დაავადებები
 • სოფლის მეურნეობა
 •           ნაკვეთების დიფერენციაცია
 •           მოსავლის იდენტიფიცირება
 •           სარგებლის შეფასება
 •           მოსავლის მონიტორინგი
 •           დაავადებები
 •           მოსავლის სტატუსი
 •           მოსავლიანობის რეკომენდაცია
 • ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი
 •           მილსადენის მონიტორინგი
 •           გარემოს მდგომარეობის შეფასება
 •           განაშენიანების შეფასება
 •           განაშენიანების ზრდის მონიტორინგი
 •           კატასტროფულ მოვლენათა მონიტორინგი
 • რადარზე დამყარებული საზღვაო მომსახურება
 •           გემების იდენტიფიცირება
 •           გემების მონიტორინგი
 •           ნავთობის დაღვრის იდენტიფიცირება
 •           ბათიმეტრია
 • ციფრული სიმაღლური მოდელის გენერირება